Obsah

Pokyny k zahájení školního roku 2021/2022

Typ: ostatní
Pokyny MŠMT k zahájení školního roku 2021/2022 - testování žáků - viz níže

Vážení rodiče,

první září je za dveřmi a já bych vás svým jménem chtěla nejen pozdravit, ale také popřát klidný a úspěšný školní rok. Věřím, že spolupráce vás rodičů a nás všech bude pokračovat v příjemné a otevřené spolupráci, stejně jako v letech předchozích.

Zahájení školního roku bude poznamenáno opatřeními, která byla vydána MŠMT ČR pro základní školy pro školní rok 2021/2022 (tento dokument naleznete zde http://www.pedagogicke.info/2021/08/msmt-soubor-doporuceni-pro-skoly.html. )

Školní rok zahájíme třífázovým antigenním testováním. Screeningové testování stanovených skupin dětí a žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost.

Testování proběhne dle následujícího harmonogramu:

1.9. testování ve 2.-5.ročnících

2.9. testování 1.ročníků

6.9. a 9.9. testování všech žáků školy

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

Pouze u žáků 1.-3.ročníků je povolena asistence  při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba mající povolení zákonného zástupce). Testování těchto žáků bude prováděno v předem určeném místě – prostor za šatnami.

Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později či následující den, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu do školy. Po příchodu do školy vyčká ve vestibulu školy, kde si jej pověřená osoba převezme.

Z povinného testování jsou uděleny následující výjimky:

 1. Prodělání nemoci Covid-19 a to ne déle než 180 dní od prvního pozitivního test (nutno doložit lékařskou zprávou)
 2. Dokončené očkování nejméně 14 dnů
 3. Doložení negativního výsledku testu provedeného v odběrovém místě

 

Pokud dítě či žák testování neabsolvuje a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování, bude se moci zúčastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní škole a školní družině za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:

 1. Povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení – tedy při výuce i ve společných prostorách (respirátor či chirurgická rouška), pokud není možné zajistit rozestup 1,5m
 2. Zákaz cvičení ve vnitřních prostorách. Povinnost převlékat se s odstupem od ostatních osob a zákaz používání sprchy
 3. Zákaz zpěvu
 4. Používat smí pouze hygienická zařízení vymezená pro děti a žáky, kteří nepodstoupili antigenní test
 5. V době konzumace potravin či jídel (svačina a oběd) povinnost dodržovat odstup 1,5 m od ostatních

Platnost těchto opatření je pouze do konce screeningového testování, tedy do 10.9.2021. Po tomto datu přechází žáci pod běžná hygienická opatření.

 

Hygienická opatření pro chod školy

 1. Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách zakrývat dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Z povinnosti nosit ochranu jsou plošně vyjmuty:

- osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, kognitivní poruchou nebo závažnou alterací duševního stavu

- osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest a  jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením. Tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest dle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován

 1. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně umyje ruce vodou a mýdlem, popřípadě provede dezinfekci
 2. Do školy je omezen vstup třetím osobám. Pokud je účast třetí osoby nezbytná, je umožněna za platných hygienických pravidel (vchod do budovy s ochranou dýchacích cest)

 

 

Postup školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid-19

 1. Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí. Tuto povinnost naplňuje tím, že je povinna zajistit oddělení dítěte od ostatních dětí a zajistit dohled zletilé osoby
 2. Při výskytu příznaků bude zvolen tento postup
  1. Příznaky jsou patrné při příchodu žáka – je-li přítomen zákonný zástupce, žák není vpuštěn do budovy školy
  2. Příznaky jsou patrné při příchodu žáka – není-li přítomen zákonný zástupce, škola jej neprodleně informuje o nutnosti bezodkladného vyzvednutí
  3. Příznaky jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole – žák si nasadí ochranu dýchacích cest, je umístěn do samostatné místnosti s dohledem, škola informuje zákonného zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí. Je nutné, aby žák co nejrychleji opustil budovu.
 3. Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

 

Postup v případě pozitivního výsledku testování

 1. Škola vystaví potvrzení o pozitivním výsledku a kontaktuje zákonného zástupce, který je povinen bezodkladně informovat lékaře
 2. Žák se může k prezenční výuce vrátit po předložení negativního PCR testu či po skončení povinné izolace
 3. Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech v jedné třídě či skupině s pozitivně testovanou osobou, se neumožňuje přítomnost ve škole do doby doložení negativního PCR testu (v praxi toto může nastat pouze při testování 9.9.)
 4. V případě potvrzení pozitivity konfirmačním PCR testem je zákonný zástupce povinen informovat školu.
 5. Pokud je v důsledku mimořádných opatření či z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost více než polovině třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu
 6. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem a škola postupuje jako při běžné absenci.
 7. Pokud žák nepodstoupí testování a odmítne nošení ochranného prostředku, škola v takovémto případě nemůže umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání. Žák není automaticky omluven.

 

Děkujeme Vám za spolupráci                                                  

Mgr. Bc. Marta Korytarová

Ředitelka školy


Vytvořeno: 27. 8. 2021
Poslední aktualizace: 27. 8. 2021 10:50
Autor: