Obsah

Informace k provozu školy od 12.4.2021

Typ: ostatní
Informace k provozu základní a mateřské školy od 12.4.2021.
Dne 12.4.2021 zahajujeme prezenční výuku v základní škole a v mateřské škole - pouze předškolní děti.

Vážení rodiče, vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením si Vás dovoluji informovat o organizaci návratu dětí a žáků k prezenčnímu vzdělávání od 12.4.2021.

Vstup do MŠ a ZŠ

Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Příznaky infekčního onemocnění rozumíme:

- zvýšenou tělesnou teplotu

- suchý kašel

- dušnost

- zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)

- ztráta chuti a čichu

- bolest v krku

- bolest svalů a kloubů

- rýmu /ucpaný nos

- bolest hlavy

Dítě /žáci s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokážel-li že netrpí infekční nemocí.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd, tzv. respirátorem.

Žáci základní školy mají povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest.

Děti v mateřské škole nemají povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest.

Testování žáků a dětí neinvazivními antigenními testy:

https://testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf (edu.cz)

Přítomnost dětí a žáků je podmíněna účastí na testování. K testování se může dostavit dítě/žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Pokud se dítě/žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.

- používané testy v ZŠ a MŠ: Singclean https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf

- celková doba testování cca 20 minut

- testování v MŠ provádí zákonný zástupce, u žáků 1.- 3.ročníku je umožněno provádět testování zákonným zástupcem ve škole, žák 4. a 5. ročníku se testuje sám  pod dozorem pověřené osoby ze ZŠ

- výsledek je zaznamenán do seznamu a evidován

- harmonogram testování: pondělí, čtvrtek (když nebude dítě/žák v pondělí, úterý přítomno v MŠ/ZŠ provede se testování ve středu a pak i ve čtvrtek dle harmonogramu testování)

- pokud dítě/žák nebude mít test nemůže se účastnit prezenčního vzdělávání, budou mu pouze zasílány učení materiály

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle  mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazateln doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.).  Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

V případ konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KS nebo plošně MZd.

https://testovani.edu.cz/pro-rodice - zde naleznete další potřebné informace

Testování každé pondělí a čtvrtek

- testování - 1. a 3. ročník - v 7,15 hodin

- testování - 2. ročník - v 7,30 hodin

- testování - 4. a 5. ročník - v 7,45 hodin

Provoz školní družiny:

- ranní družina nebude zajištěn

- odpolední školní družina je zajištěna: 1 oddělení - 1. a 3. ročník do 16,00 hodin

                                                              2 oddělení - 2. ročník do 16,00 hodin

- pro 4. a 5. ročník se školní družina nezajišťuje

Vážení rodiče děkuji Vám za pomoc a součinnost při zahájení provozu v těchto podmínkách. Prosím o dodržování testovacích časů u žáků.

 


Vytvořeno: 9. 4. 2021
Poslední aktualizace: 9. 4. 2021 18:09
Autor: